Ziekmelding / verlof aanvragen

Ziekmelding / verlof aanvragen

Als uw kind om welke reden dan ook de school niet kan bezoeken of als uw kind later komt dan moet u dit zo spoedig mogelijk melden. Dit dient u telefonisch te doen tussen 8.00 en 8.30 uur of persoonlijk bij de groepsleerkracht.

Bij afwezigheid zonder bericht of te late ziekmelding wordt contact opgenomen met u. De school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

De leerplichtige leeftijd voor kinderen is vijf jaar. Dit betekent, dat u uw kind vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis mag houden. In voorkomende gevallen zult u dus verlof moeten aanvragen. Voor de 4-jarigen geldt op onze school dezelfde regeling.

Bij het beoordelen van een verlofaanvraag worden bij ons op school de volgende richtlijnen aangehouden, te weten:

…Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts

Zo’n bezoek hoeft u slechts mede te delen aan de betrokken groepsleerkracht, of u geeft de afwezigheid telefonisch door tussen 8.00 en 8.30 uur. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken. Dit zal echter niet altijd lukken. Indien de afspraak toch onder schooltijd valt, dan bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen geen kinderen naar huis. Ook niet uit de groepen 7 en 8.

…Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen, religieuze feestdagen en dergelijke

U kunt voor deze verloven een verlofaanvraagformulier verkrijgen bij onze administratie.

…Verlof voor vakantie

Voor vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties kan slechts in uitzonderingsgevallen toestemming gegeven worden. Ook hiervoor kunt u een verlofaanvraagformulier verkrijgen bij onze administratie. Naast deze schriftelijke aanvraag dient u dit verzoek ook mondeling toe te lichten bij de directie. Het verzoek dient minstens zes weken voor aanvang van het gevraagde verlof ingediend te worden. De directie is op dit punt gebonden aan afspraken met de leerplichtambtenaar van de Gemeente Rotterdam.

Indien u bezwaar maakt tegen het besluit van de schooldirectie of van de leerplichtambtenaar kunt u binnen 30 dagen in beroep gaan bij de Raad van State.

Terug

Veluwemeer 1

3068 KM Rotterdam

010-4211020

waterlelie@nullobs-de-waterlelie.nl