Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR van de Waterlelie komt 5 keer per jaar bijeen voor overleg. We hebben het dan bijvoorbeeld over nieuwe leermethoden, het pedagogisch klimaat en andere actuele onderwerpen. Ook is er een aantal zaken op school waar de MR instemmingsrecht of adviesrecht op heeft. Denk aan het schoolplan, de vakanties, hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, wijzigingen in doelstellingen of reglementen van de school.

Belangrijke besluiten, die het schoolbestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt, dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd én ongevraagd doen.

MR leden

De MR bestaat momenteel uit 6 leden. Het belangrijkste is echter dat het aantal personeelsleden gelijk is aan het aantal ouderleden. 
De zittingsduur van een MR-lid bedraagt 2 jaar met de mogelijkheid om herkozen te worden. Na die periode van twee jaar worden verkiezingen uitgeschreven. Iedere ouder (voor de oudergeleding) of leerkracht (voor de personeelsgeleding) kan zich kandidaat stellen. Een aftredend lid kan zich ook herkiesbaar stellen.

Personeelsgeleding
Tamara Muusz (voorzitter) (leerkracht groep 8B)
Daniëlle van der Wilt (leerkracht groep 2)
Sobeya Humayun (leerkracht groep 7)


Oudergeleding
Kim Euverman (ouder van een leerling uit groep 3, 5 en 8b)
Sabine ter Wal (ouder van een leerling uit groep 5)
Noortje de Bont (ouder van een leerling uit groep 5 en 7)

Heeft u vragen, op- en/of aanmerkingen, wilt u specifieke onderwerpen door de MR met de directie besproken zien of wilt u een vergadering van de MR bijwonen, neemt u dan contact op met een van de leden van de MR. Ook kunt u een mail sturen naar mr@obs-de-waterlelie.nl. Brieven aan de MR kunnen gestuurd worden naar het postadres van de school.

U kunt alle documenten, agenda's en notulen bij de downloads vinden.

Terug

Veluwemeer 1

3068 KM Rotterdam

010-4211020

waterlelie@nullobs-de-waterlelie.nl