Aannamebeleid

Aannamebeleid obs de Waterlelie
Inleiding:
De Waterlelie is een openbare basisschool. Vanwege het openbare karakter van de school wordt bij de toelating van kinderen geen onderscheid gemaakt op basis van geloofsovertuiging, geslacht, huidskleur of ras. De toeloop van het aantal kinderen is op dit moment voor sommige groepen groter dan de school kan plaatsen. Vanwege deze toeloop van kinderen werd het formuleren van een aannamebeleid noodzakelijk. Dit beleid treft u hieronder aan.
 
Wij maken een onderscheid tussen:

 1. Reguliere instroom: Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die nog niet leerplichtig zijn.
 2. Tussentijdse instroom: Hieronder verstaan we het inschrijven van leerlingen die van een andere school komen.

Reguliere instroom
 
Afspraken:

 • We gaan uit van maximaal 32 leerlingen in enkelvoudige jaargroepen in de midden- en bovenbouw en in de kleutergroepen en van maximaal 28 leerlingen in een combinatiegroep in de midden- en bovenbouw.
 • Alle aanmeldingen na nummer 32 worden op een wachtlijst geplaatst.
 • Bij het bepalen van het plaatsingsjaar wordt in eerste instantie altijd de grens van 1 januari aangehouden.
 • Voor kinderen die tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren, wordt per leerling extra goed gekeken of ze t.z.t. al door kunnen naar groep 3 of niet.

Tussentijdse instroom
 
Afspraken:

 • Indien een groep 32 (enkelvoudige groep) of 28 (combinatiegroep) leerlingen in de groep heeft zitten, is er geen ruimte meer voor tussentijdse instroom.
 • Indien er ruimte is voor tussentijdse instroom zullen we een vast protocol volgen waarbij de IB’er en directie altijd kunnen besluiten om een leerling niet te plaatsen.

Protocol:

 • Als ouders telefonisch contact zoeken, noteren we altijd van welke school het kind komt en vragen we kort naar de reden van vertrek. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt met de directeur of IB’er voor een informatiegesprek met rondleiding.
 • Tijdens het informatiegesprek vragen we door naar de achterliggende reden voor de schoolwisseling. Ook vragen we naar de leerprestaties en het gedrag van een kind.
 • Na het gesprek neemt onze IB’er contact op met de oude school om verdere informatie in te winnen.
 • Na dit contact overleggen directie en IB of het kind aangenomen wordt. In het SOP* heeft de school vastgelegd welke beperkingen er zijn bij het aannemen van leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen.
 • De school bepaalt a.d.h.v. de verkregen informatie in welke groep de leerling geplaatst wordt.

De directie behoudt zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, van bovenstaande regelingen af te wijken.
 
Voorrangsregelingen:
Indien er voor een bepaald leerjaar niet direct plaats is, hanteren we een wachtlijst. In principe is de plaatst op de wachtlijst afhankelijk van het moment van inschrijven. Echter indien er sprake is van een van de onderstaande situaties, plaatsen we de leerling bovenaan de wachtlijst.

 • Indien er al een broer of zus op school zit.
 • Indien er sprake is van een verhuizing naar Zevenkamp en er is geen plek voor alle kinderen uit één gezin, dan plaatsen we de leerling waar geen plek voor is bovenaan de wachtlijst. De overige kinderen worden direct geplaatst.
 • Indien iemand van buiten de stad/wijk verhuist naar de directe omgeving (binnen 1 km) van de school.

De directie behoudt zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen, van bovenstaande regeling af te wijken.
 
*SOP = school ondersteunings profiel: In het kader van passend onderwijs is elke school verplicht een sop te hebben, waarin staat aangegeven welke zorg een school kan bieden en waar de grenzen liggen.
 
Instemming van de MR op 15-12-15

Terug

Veluwemeer 1

3068 KM Rotterdam

010-4211020

waterlelie@nullobs-de-waterlelie.nl